Nieuw samengestelde gezinnen

© 2010 Hein Pragt

Hoewel nieuw samengestelde gezinnen het gevolg zijn van opnieuw samenwonen en dus niet met alleen wonen, wil ik hier toch aandacht aan besteden omdat het vaak wel een logische stap lijkt na het alleen wonen. Ik heb zelf ruime ervaring met nieuw samengestelde gezinnen en niet altijd even positieve ervaringen. Nieuw samengestelde gezinnen zijn van alle tijden alleen komt het tegenwoordig wat vaker voor doordat veel mensen met kinderen uit elkaar gaan en weer gaan samenwonen met een nieuwe partner die eventueel ook kinderen heeft uit een vorige relatie. Zo ontstaat een nieuw gezin met een gevarieerde samenstelling. Vroeger kwamen nieuw samengestelde gezinnen nogal eens voor als de vader of moeder wegviel en men voor de verzorging van de kinderen toch aangewezen was op een gezin met een partner. In mijn familie heeft zich een paar generaties geleden nog een drama afgespeeld van een man waarvan de vrouw komt te overlijden die niet snel genoeg een nieuwe verzorger voor de kinderen vond waarna de kinderbescherming zijn kinderen in een tehuis plaatste want in die tijd kon een alleenstaande man zogenaamd niet voor zijn kinderen zorgen. Gelukkig denken we daar tegenwoordig anders over maar dit soort kortzichtige denken heeft in het verleden vaal tot dit soort drama's geleid waarbij mensen bijna gedwongen werden om weer snel een nieuwe partner te zoeken om een nieuw gezin te vormen.

Maar ook tegenwoordig krijgen veel kinderen te maken met een echtscheiding van hun ouders of het uit elkaar gaan van hun ouders of het overlijden van een van de ouders. Vaak blijven deze alleenstaande ouders niet voor de rest van hun leven alleen en krijgen ze uiteindelijk weer een relatie. Hierbij kan men besluiten om een latrelatie te beginnen, wat voor spanningen met de kinderen onderling kan vermijden, of men kan kiezen om opnieuw samen te gaan wonen en een gezin te vormen met verschillende kinderen uit voorgaande relaties. Er ontstaat dan een zogenaamd nieuw samengesteld gezin waarbij in ieder geval één ouder kinderen uit een vorige relatie heeft. Het kan zijn dat de men een kinderloze partner krijgt maar dat kan weer voor andere problemen zorgen zoals het niet goed om kunnen gaan met kinderen en het feit dat men van de eigen kinderen meer kan hebben dan van kinderen van een ander. Maar ook komt het voor dat de man bijvoorbeeld een omgangsregeling of co-ouderschap heeft en zijn kinderen parttime in het nieuw samengestelde gezin wonen of dat beide ouders een omgangsregeling hebben waarbij het hele gezin permanent in samenstelling veranderd.

Momenteel is ongeveer 1 op de 10 gezinnen in Nederland is een nieuw samengesteld gezin. Het is een andere vorm van samenleven, anders dan in een traditioneel gezin. De vorming van een nieuw gezin kan veel onrust en verwarring geven. De komst van een nieuwe (stief) partner kan de relatie die een ouder met zijn kind heeft veranderen. Een kind van gescheiden ouders hoopt dat zijn vader en moeder weer bij elkaar komen. Door de komst van een nieuwe partner moet het kind die droom vaak opgeven. En heeft de partner ook kinderen dan veranderd door de nieuwe broertjes en zusjes ook zijn of haar plek en positie in het gezin. Wanneer u samenwoonde voordat er kinderen kwamen kon de relatie eerste groeien, wanneer u als ouder in de situatie van een nieuw samengesteld gezin komt, dan kan het lastig zijn om voldoende tijd en energie te besteden aan uw nieuwe partner. Ook moet u ook voldoende aandacht besteden aan uw kinderen en aan eventuele stiefkinderen. Vaak is er ook nog een of twee ex-partners die ook een band met de kinderen hebben en een nieuwe partner met vaak de nodige wantrouwen aanzien. Dit alles bij elkaar maakt een nieuw samengesteld gezin een boeiende maar ook zo explosieve samenlevingsvorm. Hierdoor kent deze nieuwe vorm van samenwonen een groot aantal valkuilen waardoor de kans van slagen niet erg groot is. Ongeveer 60 procent van de nieuw samengestelde gezinnen haalt de twee jaar helaas niet.

Een nieuw samengesteld gezin is niet te vergelijken met een kerngezin, een nieuw samengesteld gezin heeft een heel eigen karakter. Het is niet altijd even gemakkelijk om met andermans kinderen onder één dak te wonen. U heeft te maken met een ex-echtgenoot(-ote) en/of de biologische ouder, die hebben een geschiedenis met de kinderen, een (biologische) band. De kinderen hebben een opvoeding gekregen, die misschien anders is dan dat u zelf zou hebben gegeven. Uw huisregels verschillen van die van uw partner en zijn of haar kinderen. Ook kan het een probleem zijn dat uw eigen kinderen andere regels gewend zijn dan de stiefkinderen waardoor er een conflict in regels kan ontstaan, zeker als de andere ouder vast wil houden aan de oude regels. Soms komt het voor dat de kinderen de nieuwe liefde in het leven van hun ouder helemaal niet accepteren en de nieuwe relatie gaan saboteren. Zeker wanneer kinderen gaan puberen in een nieuw samengesteld gezin kan dit tot zulke spanningen leiden, zeker wanneer de kinderen u, uw nieuwe partner en de ex partner proberen tegen elkaar uit te spelen, dat dit een zeer zware opgave is voor de nieuwe relatie.

Een stiefgezin of nieuw samengesteld gezin begint vanuit een verliessituatie (scheiding of overlijden). De partners kiezen allereerst voor elkaar en een nieuwe partner is zelden een keuze van de kinderen. Twee gezinsculturen komen bij elkaar en van daaruit een nieuwe gezinscultuur creëren is niet eenvoudig. Het lijkt er wel op dat paren die vanaf het begin 'meer gezinsgericht' dan 'paargericht' zijn, op den duur meer kans maken. Wanneer het misgaat in een stiefgezin of nieuw samengesteld gezin dan is dat meestal vanwege meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen. Het is belangrijk om eerst een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen. Daarna kun je samen overleggen, wat voor regels je belangrijk vind met betrekking tot het samen leven onder n dak.

Een nieuw samengesteld gezin.

© 2010 Hein Pragt

Veel mensen besluiten al in de verliefdheidsfase van de relatie om samen te gaan wonen en een nieuw samengesteld gezin te beginnen. Met de roze bril op is men helaas een beetje blind voor de gevolgen en schat met de risico's vaak te lichtzinnig in, het is vaak beter om pas samen te gaan wonen als de relatie bestendig is en de kinderen er ook achter staan. Dit is geen garantie voor succes maar wel een betere uitgangssituatie.

Bedenk goed dat meestal één van beide partners alles opgeeft, zoals een eigen huis en wanneer de andere partner in een andere stad woont, men zelf maar ook de kinderen ineens de vrienden en kennissen moeten opgeven en kinderen ineens naar een andere school moeten. Het risico kan zijn dat wanneer de relatie stuk loopt u zonder enige rechten op straat komt te staan wanneer u bij de ander ingetrokken bent.

Wanneer u en uw kinderen intrekken bij een bestaand gezin kan het een probleem zijn dat het oude gezin bepaalde rechten heeft op het huis en dat de nieuwelingen zich moeten aanpassen aan de mensen met de oudste rechten in het huis. Dit kan tot spanningen tussen de kinderen leiden maar ook tussen de kinderen en de ouders wanneer de kinderen die al in het huis woonden voor u kwam het gevoel hebben dat ze toch oude rechten hebben en u de nieuweling of de 'indringer' bent. Vaak is het verstandiger om dan beiden de vertrouwde situatie op te geven en samen opnieuw te beginnen in een nieuwe woning waarbij iedereen dezelfde rechten en aanspraken heeft.

Kinderen zullen de situatie uitspelen en aangeven dat de ene ouder de andere kinderen voortrekt om zo hun zin door te drijven, zeker wanneer de kinderen in de puberteit zijn of komen kunnen ze gewone ouders al tot wanhoop drijven laat staan wanneer er drie of vier opvoeders in het spel zijn. Wanneer de beide partners niet als n front kunnen samenwerken is de wig snel geslagen.

Een nieuw samengesteld gezin kan erg druk zijn met veel kinderen en wisselende samenstellingen, hier moeten beide partners wel tegen kunnen. In periodes van stress is het helaas meestal zo dat u van uw eigen kinderen meer kunt hebben dan van andere kinderen, wat ook voor de nodige spanningen tussen de nieuwe partners kan veroorzaken.


Boeken over samengestelde gezinnen en echtscheiding

boek boek bestellen Kinderen en echtscheiding - lees- en werkboek voor echtscheidingskinderen, ouders en hun begeleiders. Kinderen vormen de eerste doelgroep van dit boek. Het gaat over Thomas, 12 jaar, van wie de ouders scheiden. Thomas moet dit ingrijpende gebeuren verwerken. Hij schrijft in zijn dagboek op wat er zich allemaal afspeelt en hoe hij zich daarbij voelt. Het verhaal verloopt in drie grote fasen: veel ruzie tussen de ouders, de echtscheiding, de nieuwe relatie van moeder en het nieuw-samengestelde gezin. Kinderen kunnen dit dagboek van Thomas op hun eentje lezen. Bij elke dag staan een aantal vragen waar ze over na kunnen denken, als ze dat willen. Ze kunnen er misschien met vrienden over praten. Maar ze kunnen het boek ook lezen samen met hun ouders of andere opvoeders, met begeleiders, hulpverleners. Of sommige delen ervan. Samen lezen heeft het voordeel dat kind en begeleider het kunnen hebben over de specifieke situatie waarin het kan verkeren. Echtscheidingen verlopen natuurlijk op verschillende manieren. De eigen belevenissen van het kind, met eigen opvattingen, gedachten, gevoelens, reacties kunnen dan voorwerp van gesprek zijn. Ze kunnen immers best verschillen van die van Thomas. De vragen bij de dagboekfragmenten moeten niet worden 'opgelost', ze zijn enkel als aanzet bedoeld. Ze kunnen dus worden aangepast en aangevuld. Het verhaal van Thomas is een volledig verhaal. Thomas heeft alle stappen van het echtscheidingsproces met bijhorende ervaringen meegemaakt. Sommige kinderen verkeren nog maar in de eerste fase, ruzies, andere kinderen zullen nooit de derde fase, nieuw-samengesteld gezin, kennen. Weer andere kinderen zitten midden in de fase van de eigenlijke echtscheiding. Daarom kan de begeleider keuzes maken. Een andere doelgroep zijn uiteraard de ouders. Wat Thomas schrijft, kan hen beter doen begrijpen wat hun eigen kinderen ervaren. Dit kan ouders helpen hen optimaal te begeleiden.


boek boek bestellen Mars & Venus beginnen opnieuw - Iedereen wil een liefdesrelatie die eeuwig duurt. `En ze leefden nog lang en gelukkig´ is voor velen het grootste ideaal. Maar ook een bereikbaar ideaal. Vaak genoeg eindigt een relatie in een scheiding of verliezen mensen hun partner door de dood. Opkrabbelen en je leven opnieuw inrichten na een dergelijke gebeurtenis is niet gemakkelijk en ooit weer gelukkig worden lijkt heel ver weg. John Gray brengt dan met Mars & Venus beginnen opnieuw een helder toekomstbeeld. Hij geeft waardevolle adviezen en vertrouwen in een eventuele nieuwe relatie. Dr. John Gray is psycholoog en gezins- en relatietherapeut. Naast zijn Mars & Venus-boeken schreef hij ook: Liefdesgeheimen van Mars & Venus en Krijgen wat je wilt en willen wat je hebt. Dit boek is een aanrader voor mensen, die gescheiden zijn of een partner door de dood hebben verloren en opnieuw proberen een relatie aan te gaan of voornemens zijn dat te gaan doen. De bekende psycholoog, schrijver van dit boek, hoeft geen introductie. Dit is inmiddels het zevende boek over het 'dilemma' Mars-Venus. Het boek staat vol waardevolle adviezen om weer vertrouwen te krijgen in een nieuwe relatie en hoe dat proces aan te pakken. Deel I, het grootste deel van dit boek, geeft alle aandacht aan de heling ofwel de verwerking van de pijn over de verloren liefde of liefdesrelatie. Deel II geeft adviezen aan vrouwen en deel III aan de mannen. Een goed, concreet praktisch boek, dat gemakkelijk leesbaar is en geschikt voor een breed publiek.


boek boek bestellen Je wordt weer gelukkig - Positief scheiden. Zet je leven weer op de rit. In dit boek laat Eveline Jurry zien dat je positief uit een scheiding kunt komen. Dat je leven er uiteindelijk sterker, onafhankelijker en rijker uitziet. Maar dat vergt moed en energie. Je moet een actieve rol gaan spelen in het begeleiden van jezelf. Natuurlijk wordt aandacht besteed aan de juridische en psychologische aspecten van een scheiding, maar de kern van het boek is dat de weg vooruit zelf bepaald kan én moet worden. De echtscheidingsellende van de schrijfster en ervaringen uit haar scheidingspraktijk zijn de aanleiding voor dit boek, bestemd voor diegene die reeds besloten heeft om te gaan scheiden. De boodschap is dat je een actieve rol op je moet nemen. Een echtscheiding is een onoverzichtelijke toestand en dit boek moet overzicht en rust brengen, aldus het persoonlijke voorwoord. De chaos wordt overzichtelijk neergezet en in figuren geïllustreerd om een nieuwe basisstructuur te geven. Ga aan het werk met behulp van dit boek om je eigen innerlijke drijfveren te herkennen. Verantwoordelijkheid nemen, geen slachtoffer zijn, veerkracht tonen en gericht het heft in handen nemen. Formuleer je toekomst en nieuwe doelen. Je hebt een netwerk nodig van ondersteuners en adviseurs en wees duidelijk wat je van hen verwacht. Verder krijg je in het boek inzicht in het scheidingsproces betreffende praktische en juridische zaken, wat je emotioneel en fysiek kan overkomen, het regelen van kwesties van de kinderen, maar ook eventueel een nieuwe partner. Belangrijk is het om gezond met je leven om te gaan in regelmaat, rust ontspanning, verzorging van je lichaam, zelforganisatie en leefstijl. Een van de betere boeken over echtscheiding vanwege de concreetheid. Bevat enkele invuloefeningen.


boek boek bestellen De eerste 100 weken na je scheiding - openhartig, aangrijpend en herkenbaar: 21 vrouwen vertellen. In dit boek vertellen eenentwintig vrouwen openhartig over hun scheiding. Stuk voor stuk emotionele en herkenbare verhalen over angsten, zorgen, schuldgevoelens en rouw: kortom, over de ingrijpende weg van vrouw naar ex-vrouw. Over hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar ook over het opkrabbelen, het vallen en opstaan, de bevrijding en het hervinden van een balans in dat nieuwe leven. 'Mensen scheiden tegenwoordig veel te makkelijk ...' - het wordt vaak gezegd. De werkelijkheid is anders. Want een scheiding - zelfs als die helemaal 'goed' verloopt - is altijd heel ingrijpend en gaat gepaard met diepe emoties. Vrouwen die dit hebben meegemaakt zullen in dit boek veel (h)erkenning vinden. Met praktische tips en adviezen van een mediator. "Ik heb de verhalen van de vrouwen verslonden. [...] Scheiden doet altijd pijn. Verhalen van anderen die in hetzelfde schuitje hebben gezeten, kunnen je troosten. Deze eenentwintig vrouwen hebben mij getroost. Ik ben niet alleen. Je bent nooit alleen." - Heleen van Royen, gescheiden sinds 2013. Yolande de Best is mediator, pedagoog en ervaringsdeskundige. Ze heeft een succesvolle scheidingspraktijk en is bekend uit de media, o.a. van het programma Echt Scheiden. Daarnaast is zij journalist. Jarenlang was ze hoofdredacteur van Ouders van Nu en momenteel is zij hoofdredacteur van Balans Magazine. Een onmisbaar boek voor alle vrouwen die denken aan scheiden, er middenin zitten of terugkijken op die ingrijpende periode.


Last update: 27-03-2012

 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via deze site wordt aangeboden. Op de content van deze Internetsite rust geen auteursrecht meer.